Posada en marxa de les actuacions notarials en línia

27/11/2023

La digitalització avança. La llei 11/2023, de 8 de maig, va modificar la Llei del Notariat amb l’objectiu de facilitar la prestació dels serveis notarials i registrals sense necessitat de presència física.

Des del passat 9 de novembre de 2023 els notaris ja poden realitzar nombrosos tràmits en línia si així ho requereixen els ciutadans o les empreses.

Aquesta mesura ha estat conseqüència de l’aprovació de la llei de transposició de determinades directives de la Unió Europea, que inclou la digitalització d’actuacions notarials i registrals amb l’objectiu de facilitar la prestació dels serveis notarials i registrals sense necessitat de presència física, però amb la mateixa seguretat jurídica que quan es va a una notaria.

L’autorització i firma dels documents notarials en línia es portarà a terme a la seu electrònica notarial mitjançant l’ús de videoconferència i firma electrònica qualificada. L’accés a la seu es farà a través del portal Notarial del Ciutadà.

Quines són les actuacions notarials que es podran realitzar electrònicament?

Per una part, el notari podrà expedir, amb el conseqüent estalvi de paper i desplaçaments, còpies autoritzades amb la seva firma electrònica sota les mateixes condicions que les còpies en paper.

I, per una altra part, podran atorgar i autoritzar mitjançant videoconferència com a via per l’exercici de la funció pública notarial els següents actes o negocis jurídics:

 • Pòlisses mercantils
 • Constitució de societats, nomenaments i apoderaments mercantils de tota classe
 • Poders de representació processal, per a l’actuació davant les administracions públiques
 • Revocació de poders, excepte els generals preventiu.
 • Cartes de pagament i cancel·lacions de garanties
 • Les actes de Junta General i les de referència en sentit estricte
 • Els testimonis de legitimació de signatures
 • Els testaments en situació d’epidèmia declarada mentre duri l’obligació de confinament
 • Les declaracions d’obra nova sense extinció de condomini, ni adjudicació de propietat, i la divisió de la propietat horitzontal
 • La conciliació, excepte que el notari consideri convenient la presència física pel bon fi de l’expedient
 • Aquells altres actes i negocis jurídics que es determinin reglamentàriament

El Consell General del Notariat calcula que es podrien arribar a autoritzar i signar per via online més de 3.200.000 de documents notarials a l’any, sense dubte un avanç cap a un món més sostenible i eficient.