REGISTRE DE JORNADA I PLA DE XOC DE LA SEGURETAT SOCIAL. SITUACIÓ TARDOR 2019

13/07/2019

Estigues atent al pla de xoc que ha posat en marxa l’Organisme Estatal d’inspecció de Treball i Seguretat Social per lluitar contra la utilització abusiva o fraudulenta de contractes temporals i a temps parcial. Tens al dia el registre de jornada laboral?

REGISTRE DE JORNADA I PLA DE XOC DE LA SEGURETAT SOCIAL. SITUACIÓ TARDOR 2019

El 8 de Març de 2019 es va publicar el RD-Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. D’entre totes les mesures que recollia, la que ha generat més atenció i controvèrsia ha estat la reforma del registre de jornada.

Així mateix, el Pla Director per un Treball Digne 2018 – 2020 contempla amb caràcter prioritari que s’estableixin mesures per lluitar contra la utilització abusiva o fraudulenta de contractes temporals i a temps parcial. Per vetllar pel compliment del Pla Director, l’Organisme Estatal d’inspecció de Treball i Seguretat Social ha posat en marxa un pla de xoc.  

El pla de xoc consisteix en que la inspecció de treball consulta a les bases de dades de la Seguretat Social la relació de treballadors contractats a temps parcial. En cas de detectar situacions en que consideri que els coeficients de parcialitat declarats no s’ajusten a la realitat, inicia l’actuació inspectora, de conformitat amb la Llei 23/2015 de 21 de Juliol.

Entre altres, se sol·licita a l’empresa que procedeixi a comunicar de manera immediata les variacions de dades corresponents a la jornada de treball efectivament realitzada en cas que n’hi hagi. En aquest moment  caldrà presentar el registre de jornada de tots els treballadors (tant a temps parcial com a jornada completa) complimentat segons s’estableix al RD-Llei 8/2019

En cas que la inspecció consideri acreditat el frau, a més a més, de les sancions que puguin correspondre s’hauran d’ingressar les liquidacions complementàries per les diferències de cotitzacions originades. Així mateix, la inspecció pot obligar a l’empresa a modificar la jornada del treballador i passar-la a jornada completa.

Les sancions que es poden derivar d’aquesta són actuacions són tant per frau en la utilització de contractes a temps parcial  com per incompliment de l’obligació del registre horari i poden anar dels 60€ als 6.020€. 

Des de Cooperativa Costa Brava Centre assessorem i gestionem les contractacions amb l’objectiu d’evitar situacions d’incoherència de les jornades que puguin derivar en una acció inspectora, i en el cas que aquesta hi sigui, a tenir la documentació perfectament en regla.

En aquest sentit us recordem que:

  1. La normativa no estableix una modalitat concreta del sistema de registre, es pot fer manualment, però és aconsellable disposar d’un sistema informàtic que permeti gestionar i informar clarament els diferents tipus d’hores que pot fer un treballador.
  2. Pel que fa les hores complementàries dels treballadors a temps parcial i les extraordinàries a temps complet, cal que en el resum mensual es diferenciïn de les hores ordinàries.
  3. El còmput mensual de les hores treballades ha d’adequar-se a la jornada i a la normativa vigent, no pot superar el màxim que estableix el conveni de referència, per aquesta raó, cal que l’empresa tingui en compte el descans setmanal, el descans entre jornades i les vacances.
  • registre de jornada