NOVETATS EN LA PRÒRROGA DELS ERTO I EXONERACIÓ DE QUOTES

01/09/2020

Novetats en les actuacions respecte els ERTE's

 1. Pròrroga dels ERTE fins el 30 de setembre

A partir del 29 de juny únicament es poden aplicar els ERTE per causa de força major que s’hagin sol·licitat abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny i, com a màxim, fins el 30 de setembre de 2020.

 

 1. Dret a cobrar les prestacions per l’atur

Es manté el dret a cobrar la prestació de l’atur inclòs en el cas de no haver cotitzat el mínim. Aquests mesos de cobrament no restaran drets futurs a percebre l’atur. Les prestacions per atur es mantindran fins el 30 de setembre, excepte en cas dels fixos discontinus, que es prolongaran fins el 31 de desembre.

 

 1. Exoneració de quotes en ERTEs per força major total

Des de la publicació del Reial Decret Llei, els ERTE per força major total passen a ser “ERTE de transició” fins el 30 de setembre. Fins la publicació d'aquesta normativa, les empreses amb menys de 50 treballadors acollides a ERTE per força major total no havien de pagar cotitzacions a la Seguretat Social. La novetat és que aquest tipus d’empreses ara sí hauran de pagar impostos, en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social.

 

 1. Exoneracions de quotes en ERTEs per força major parcial i ERTE per productivitat

En relació a aquest aspecte, el Reial Decret Llei introdueix dues novetats a tenir en compte:

 1. Fins el moment, aquesta ajuda en forma d’exoneració de quotes a la Seguretat Social només estava contemplada pels expedients motivats per força major total o parcial. Ara també es contempla pels ERTEs per productivitat (ETOP).
 2. En ambdues situacions de ERTE s’apliquen els mateixos percentatges que, com veurem a continuació, varien en funció del número de treballadors de l’empresa.

D’aquesta manera, als ERTE per productivitat també se’ls hi aplicarà.

Pel que fa al percentatge d’exoneracions de quotes a la Seguretat Social en cas d’ERTEs per força major parcial o ERTE per productivitat ETOP:

 • les empreses amb menys de 50 treballadors podran accedir a unes exoneracions del 60% pels empleats que hagin sigut reactivats i del 35% pels que segueixin en ERTE;
 • les empreses amb més de 50 treballadors en la seva plantilla, tindran una exoneració del 40% pels empleats que hagin tornat a treballar i del 25% pels que segueixin suspesos/afectats per l’ERTE.

En termes d’exoneració de quotes a la Seguretat Social, el nou Reial Decret Llei  estableix les bases per actuar en cas de nou rebrot de coronavirus.

 

 1. Actuació en els ERTE per força major en cas de rebrot

El Reial Decret Llei fixa noves condicions per a què les empreses puguin acollir-se a ERTE per força major en cas de rebrots: s’estén la força major total en cas, amb exoneracions del:

 • 80% per empreses amb menys de 50 treballadors;
 • i del 60% per les empreses que superen aquesta plantilla.

 

   6. Prohibició d'hores extres i externalització de tasques

Es prohibeix tant en les empreses que hagin aplicat ERTE per força major com en aquelles que han aplicat un ERTE per productivitat els següents aspectes:

 • No es poden realitzar hores extraordinàries.
 • No es poden establir noves externalitzacions de l’activitat.
 • No es poden concertar noves contractacions directes o indirectes a través d’empreses de treball temporal. No obstant, les companyies en ERTE només podran contractar o externalitzar tasques si els treballadors del seu centre de treball no poden per formació, capacitat i “altres raons, productives, objectives i justificades” realitzar les funcions de l’empleat que es contracta o del servei que s’externalitza.

 

 1. Compromís del manteniment del lloc de treball

Com s’estava fent des de la publicació del Reial Decret Llei del 17 de març, s’haurà de mantenir el lloc de treball durant 6 mesos a aquells treballadors afectats per una suspensió o reducció de jornada.

 

 1. Contractes temporals en ERTE i acomiadament per causa objectiva

La norma mantindrà fins el 30 de setembre la “prohibició” que va establir el Govern a l’acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d’interinitat.

 • ERTOS