MODIFICACIÓ DELS RECÀRRECS PER DECLARACIONS EXTEMPORÀNIES

27/12/2021

A més, es produeix una modificació en els procediments tributaris i un
augment dels percentatges de reducció aplicable sobre les sancions (Llei
11/2021, de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal).

Amb aquesta llei es modifica l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei General Tributària. Una de les modificacions que inclou és la minoració dels percentatges de recàrrec per declaracions extemporànies que passen a ser un percentatge igual a l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complert de retard en què es presenti l’autoliquidació o declaració respecte al termini establert per la presentació i ingrés. Si la presentació es realitza passats els 12 mesos des del termini establert per la serva presentació, el recàrrec serà del 15%.


Igual que abans, no procedeix sanció, però sí que s’exigeixen interessos de demora quan el retard superi els 12 mesos.


Aquesta llei també modifica l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General Tributària. S’ha augmentat el percentatge de reducció aplicable sobre les sancions tributàries per no recórrer la sanció i pagar-la dins el termini voluntari de pagament concedit per Hisenda. Abans, aquesta reducció era del 25% mentre que actualment és del 40%.


D’aquesta manera, Hisenda pretén que més contribuents estiguin disposats a donar conformitat a les sancions i a pagar-les sense demora, augmentant així la recaptació i reduint els litigis.

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb: 
comptabilitat@grupcostabravacentre.com

  • Declaracions extemporànies