MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DESPRÉS DE L’ERTO I INSPECCIONS DE TREBALL

03/08/2020
Departament Laboral de Cooperativa Costa Brava Centre

Un dels punts més controvertits de l’aplicació dels ER-TOs de força major -i que finalment s’ha aclarit- ha estat la clàusula del manteniment del nivell d’ocupació, que ha de ser de 6 mesos (disposició addicional 6ª del Reial Decret Llei 08/2020)

Segons aquesta disposicíó, si l’empresa ha tramitat un ERTO de força major, té dret a una exoneració en les cotitzacions socials, però s’ha de mantenir el nivell d’ocupació durant 6 mesos amb els següents matisos:

• El termini de 6 mesos comença a comptar des de la data de la reactivació de l’activitat, és a dir, des del moment que es recupera a persones afectades per l’ERTO. • El compromís s’entendrà com a incomplet si s’extin-geix el contracte a qualsevol dels afectats de l’ERTO, no si s’acomiada a un treballador que no està inclòs en un ERTO.

Tampoc es tindrà en compte si es produeix un acomiadament disciplinari procedent; la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta -o gran invalidesa- del treballador; la fi de la crida dels fixos discontinus o l’extinció d’un contracte temporal. Tampoc s’aplicarà a les empreses que estiguin en un concurs de creditors.

Si s’incompleix aquest requisit de manteniment d’ocupació, les empreses hauran de retornar la totalitat de les cotitzacions que han estat exonerades, amb recàrrec i interessos. Aquest punt és un aspecte a tenir en compte en la recu-peració dels treballadors i el futur imminent de l’empre-sa, i també serà un punt a tractar si hi ha inspeccions de treball.

Concretament, des de l’1 de juny s’han reprès els terminis administratius i s’ha iniciat una campanya d’inspecció de revisió dels ERTOs i mesures de seguretat.Es comprovaran:

• Les mesures preventives aconsellades per les autori-tats sanitàries i la seva implementació.

• El compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals (l’avaluació de riscos dels llocs de treball, la pla-nificació dels riscos on s’ha d’incloure la incidència de la COVID-19 i les mesures que està aplicant l’empresa).

Per això, és molt important que totes les empreses mantin-guin un seguiment continu amb el seu servei de preven-ció de riscos laborals.

La campanya també es centra en la vigilància de les situ-acions de frau durant els ERTOs: Treballadors que esti-guin treballant i cobrant una prestació d’atur per ERTO:

• Altes fraudulentes que no es corresponguin amb llocs de treballs reals (que s’hagi contractat al treballador per cobrar la prestació).

• Increment indegut de les bases de cotització.

• Control del registre de jornada, ja que s’ha de complir igualment la normativa de l’estatut dels treballadors so-bre la jornada.

És a dir, s’ha de continuar portant un con-trol horari si hi ha hagut reducció de jornada i es revisarà especialment el nombre d’hores per evitar que el teletre-ball vulneri els drets dels treballadors.

 

Article redactat pel Departament de Gestió Laboral de Cooperativa Costa Brava Centre.

Més info a: laboral@grupcostabravacentre.com

  • Ocupació