EL CORONAVIRUS EN L'ÀMBIT LABORAL

10/03/2020

Instruccions concretes sobre l'actuació davant el coronavirus.

Malgrat que afortunadament a casa nostra les afectacions per coronavirus no estan essent especialment greus, en altres punts d’Espanya s’han donat situacions que estan generant instruccions concretes per part de les administracions. Ens sembla que pot ser d’interès per a tots estar al corrent d’aquestes instruccions, sense que això suposi estendre una situació d’alarma.

És per aquest motiu que us detallem aquest extracte, junt amb els dos documents complets publicats pel Ministeri de Treball i la Direccio General d’Ordinació de la Seguretat Social, que trobareu adjunts en aquest mateix article.

 

Guia del Ministeri de Treball

Davant la situació de salut pública pel coronavirus el Ministeri de Treball ha publicat una guia per a la actuació en l’àmbit laboral. La finalitat de la guia és facilitar la informació necessària sobre l’aplicació de la normativa laboral en relació amb les diferents situacions en les quals es puguin trobar les empreses i les persones treballadores. Trobareu adjunt el document concret, del que fem el següent extracte:

  • L’empresa ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball, per tant caldrà que contacti amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i adopti les mesures preventives que se li indiquin en funció de la seva activitat.
  • És important comunicar als treballadors mesures preventives com ara  rentar-se les manes sovint o ventilar el centre de treball, així com comunicar si creuen que poden estar afectats pel virus.
  • Quan l’activitat ho permeti i en el cas que existeix risc de contagi , es valorarà la realització de teletreball.
  • Si es veu amb la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, l’empresari té l’opció de plantejar un expedient de regulació d’ocupació temporal.  Per exemple pot suspendre els contractes  de treball o reduir la jornada dels seus treballadors durant un temps)

Criteri de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social

Si un treballador ha d’estar en regim d’aïllament preventiu com a conseqüència del coronavirus se’l considerarà en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna.

  • àmbito laboral